កាតាឡុក

ផលិតផលពិសេស

អំពីពួកយើង

关于我们 -  Aol188金宝慱吧ga

ដោយពឹងផ្អែកលើហុងកុងនិងមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សិនសិនអាឡូកាបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគំនិតអាជីវកម្មនៃភាពជាក់ស្តែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពស្ថេរភាពនិងអាចជឿទុកចិត្តបានចំពោះពិភពលោកចាប់តាំងពីការបង្កើតរបស់ខ្លួន。。

អានបន្ថែម

សណ្ឋាគារជាដៃគូ

Hotel-1
Hotel-10
Hotel-11.
合作酒店-2
Hotel-6.
Hotel-8
Hotel-2
Hotel-9.
合作酒店-1
Hotel-4
Hotel-12.
合作酒店-5
合作酒店-3
合作酒店 -  4

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ

ច្រើនទៀត

ទទួលបានតម្លៃលម្អិត