ਵਰਗ

ਖਾਸਸਮਾਨ

ਸਾਡੇਬਾਰੇ

关于我们 -  Aol188金宝慱吧ga

ਹਾਂਗਕਾਂਗ“ਤੇਨਿਰਭਰਕਰਦਿਆਂਅਤੇਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨਵਿੱਚਅਧਾਰਤ,醇ਲਗਾਆਪਣੀਸਥਾਪਨਾਦੇਬਾਅਦਤੋਂਹੀਵਿਹਾਰਕ,ਕੁਸ਼ਲ,ਸਥਿਰਅਤੇਭਰੋਸੇਯੋਗਹੋਣਦੇਕਾਰੋਬਾਰੀਸੰਕਲਪਦੀਪਾਲਣਾਕਰਰਹੀਹੈ。ਸੁਰੱਖਿਅਤਅਤੇਭਰੋਸੇਮੰਦਉੱਚ-ਅੰਤਦੇਹੋਟਲਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਉਤਪਾਦਾਂਦਾਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀਬ੍ਰਾਂਡਬਣਾਉਣਦੇਟੀਚੇਨਾਲ,醇ਲਗਾਸਾਡੇਗ੍ਰਾਹਕਾਂਨੂੰਆਰਐਂਡਡੀ,ਨਿਰਮਾਣਅਤੇਵਿਕਰੀਦੇਏਕੀਕਰਣਦੁਆਰਾਉੱਤਮਅਤੇਉੱਚਗੁਣਵੱਤਾਵਾਲੇਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀਉਪਕਰਣਪ੍ਰਦਾਨਕਰਦੀਹੈ。

ਹੋਰਪੜ੍ਹੋ

ਭਾਗੀਦਾਰਹੋਟਲ

Hotel-1
Hotel-10.
Hotel-11.
合作酒店-2
Hotel-6
Hotel-8
Hotel-2
Hotel-9.
合作酒店-1
Hotel-12.
合作酒店-3
201207092045502551.
索菲特
Xhyatt-logo.jpg.pagespeed.ic_.nwwmtt6q5p.
万豪酒店及度假村1

ਖ਼ਬਰਾਂਅਤੇਇਵੈਂਟਸ

ਹੋਰ

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤਕੀਮਤਾਂਪ੍ਰਾਪਤਕਰੋ