کټګورۍ

مشخصمحصولات

زموږپهاړه

پههانګکانګتکیهکولاوپهشینزینکېمیشته،اولګادخپلتاسیسراهیسېدنړۍپهمخکېدعملي،موثر،باثباتهاودباوروړسوداګرۍمفکورېتهغاړهایښېده。دخوندياودباوروړلوړپایهوټلبریښناییمحصولاتودنړۍپهکچهدبرانډرامینځتهکولوهدفسره،Aolgaزموږپیرودونکوتهد研188金宝慱吧发،تولیداوپلورادغاملهلارېعالياولوړکیفیتمیلمهپالنېوسایلچمتوکوي。

نورییولوله

ملګريهوټلونه

Hotel-1
Hotel-10
Hotel-11
Hotel-2合作
Hotel-6
Hotel-8
Hotel-2
Hotel-9
Hotel-1合作
Hotel-12
Hotel-3合作
201207092045502551
索菲特酒店
xhyatt-logo.jpg.pagespeed.ic_.NWwMtT6Q5p
万豪酒店及度假村

خبرونهاوپیښې

نور

تفصيلي نرخونه ترلاسه کړئ